Rozmiar czcionki:
AAA
Szukaj  

Biuro Podawcze

Dodano: 2009-11-24 11:37:22             Zmodyfikowano: 2015-07-06 09:30:02
Rejestr zmian
Biuro Podawcze
tel. 774438600
Biuro Obsługi Interesantów jest połączone z Biurem Podawczym Sądu, co umożliwia dokonanie wstępnej kontroli składanej korespondencji i eliminowanie niekompletnych oraz mylnie skierowanych pism procesowych.
Biuro podawcze wraz z Biurem Obsługi Interesanta znajdują się na parterze, przy wejściu głównym do budynku Sądu. 
Biuro podawcze czynne jest w dni robocze w godzinach 730 - 1530 . W poniedziałki w godzinach 1530 1800   pisma są przyjmowane przez pracowników BOI.
Biuro zajmuje się przyjmowaniem wszelkich przesyłek wpływających do SR dostarczanej przez pocztę, kurierską oraz innej korespondencji złożonej przez strony postępowania.
Na piśmie wpływającym do sądu biuro podawcze zamieszcza adnotację zawierającą nazwę sądu, datę wpływu pisma, liczbę załączników i podpis przyjmującego pismo. Kopertę, w której pismo nadesłano załącza się do pisma. Na żądanie osoby wnoszącej pismo do sądu, biuro podawcze poświadcza przyjęcie pisma na jego kopii lub w książce doręczeń.
Wpływająca poczta segregowana jest pod względem merytorycznym i przekazywana do odpowiednich komórek organizacyjnych sądu.
Pisma adresowane imiennie do prezesa sądu doręcza się do sekretariatu  prezesa sądu bez otwierania koperty. Pisma sądowe adresowane do poszczególnych wydziałów przekazywane są przez biuro podawcze kierownikowi sekretariatu, który przedstawia wpływające pismo przewodniczącemu wydziału /innemu sędziemu/. Przewodniczący /inny sędzia/ wydaje zarządzenie, co do sposobu załatwienia pisma.  
Pisma i przesyłki sądowe wysyłane są listami poleconymi za potwierdzeniem odbioru.
2011 Copyright by Sąd Rejonowy w Prudniku.   Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.