Rozmiar czcionki:
AAA
Szukaj  
Jesteś tutaj: Start Biuro Obsługi Interesanta

Biuro Obsługi Interesanta

Dodano: 2014-11-03 17:55:27             Zmodyfikowano: 2017-10-03 13:30:12
Rejestr zmian
Zarządzeniem nr 12/14  Prezesa Sądu Rejonowego w Prudniku z dnia  27 października 2014r. zostało utworzone z dniem 01 listopada 2014r w ramach Oddziału Administracyjnego Sądu Rejonowego w Prudniku  Biuro  Obsługi Interesanta  wraz ze stanowiącą ich integralną część czytelnią akt i punktem odsłuchu nagrań.
 
 
Biuro Obsługi Interesanta
 Sądu Rejonowego w Prudniku
 ul. Kościuszki 5
48-200 Prudnik
 
 
Przyjmowanie interesantów
w poniedziałki od godz. 7.45 – 17.45
a od wtorku do piątku w godz. 7.45 – 15.15.
 
Kierownik biura:
Danuta Zawadzka
 
Obsługa interesantów odbywa się w pokoju nr 55 (parter) bezpośrednio przy oznaczonych stanowiskach BOI,  oraz telefonicznie pod numerem telefonu:
- pion cywilno-rodzinny – 77 4438 604
- pion karny,  wykroczeniowy, wykonawczy – 77 4438 603
- pion wieczysto – księgowy – 77 4438 601
- centrala telefoniczna – 774438 600
                                    Fax - 774438 698
a także  poprzez pocztę elektroniczną pod adresami e-mail:
                               
 
 
 
 
Do zakresu zadań Biuro Obsługi Interesanta Sądu Rejonowego w Prudniku 
w szczególności należy:
 1. Informowanie o stanie postępowań spraw toczących się we wszystkich wydziałach Sądu Rejonowego w Prudniku   (np. terminy i miejsce rozpraw, na jakim etapie jest dana sprawa, jakie czynności zostały podjęte w sprawie itp. ).
 2. Informowanie o sposobach wszczęcia postępowania i podstawowych dokumentach, które należy złożyć przy wnoszeniu sprawy do sądu.
 3. Informowanie o kosztach sądowych, opłatach kancelaryjnych, sposobie ich uiszczania, sposobie ubiegania się o zwolnienie od kosztów sądowych, numerach rachunków bankowych sądu.
 4. Informowanie o przesłankach udzielenia pomocy prawnej z urzędu (ustanowienia obrońcy, adwokata lub radcy prawnego).
 5. Informowanie o rodzajach środków odwoławczych i terminach do ich wniesienia.
 6. Informowanie o wydziałach w Sądzie Rejonowym w Prudniku, ich właściwości                          i lokalizacji, podawanie numerów telefonów i godzin urzędowania oraz adresów innych sądów, a także ich właściwości miejscowej i rzeczowej.
 7. Kierowanie do właściwych sal rozpraw.
 8. Informowanie o rodzajach spraw rozpoznawanych przez sądy w okręgu opolskim.
 9. Wydawanie stronom postępowania i ich pełnomocnikom odpisów orzeczeń, tytułów wykonawczych, uwierzytelnionych odpisów, zaświadczeń, kserokopii z akt sprawy zamówionych do osobistego odbioru.
 10. Wykonywanie kopii z akt spraw zamówionych do wglądu, w przypadku, gdy żądanie obejmuje nie więcej niż 10 stron. Opłacony wniosek o dokonanie kopii powyżej  10 stron należy złożyć w biurze podawczym SR Prudnik. 
 11. Udostępnianie adresów kancelarii adwokackich, radcowskich, notarialnych
  i komorniczych, listy tłumaczy przysięgłych, mediatorów, lekarzy sądowych
  i biegłych sądowych oraz instytucji udzielających bezpłatnych porad prawnych.
 12. Udostępnianie adresów innych instytucji pozasądowych m.in. Ministerstwa Sprawiedliwości, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka, jednostek policji, organizacji pozarządowych itp.
13.    Udostępnianie formularzy sądowych i wzorów pism sądowych.
14.    Informacje o sprawie rozpoznawanej przed sądem udostępniane są stronie,      oskarżonemu lub pokrzywdzonemu po wskazaniu danych osobowych oraz sprawdzeniu dowodu tożsamości.
15.    Udostępnianie akt spraw, a w szczególności protokołów sporządzonych za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk albo obraz i dźwięk stronom i osobom uprawnionym.  Regulamin w zakresie przeglądania akt zawarty jest w §4 Regulaminu BOI – dostępny w czytelni BOI.
16.    Rejestracja użytkowania na portalu informacyjnym.
17.    Udzielanie dostępu do sprawy.
 
W ramach Biura Obsługi Interesanta prowadzona jest czytelnia akt  oraz stanowiska do odsłuchu nagrań :
1.      Czytelnia akt jak i stanowiska do odsłuchu nagrań przyjmuje interesantów:
- w poniedziałki od godz. 8.00 – 17.30,
- a od wtorku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00 z zastrzeżeniem, że ostatnie akta i nagrania udostępniane są uprawnionym na godzinę przed zamknięciem czytelni.
 
 
2.      Regulamin w zakresie przeglądania akt i odsłuchu nagrań znajduje się do wglądu  w Biurze Obsługi Interesanta.
3.      Akta do czytelni akt mogą być zamawiane na odpowiednim druku przez osoby zainteresowane osobiście w Biurze Obsługi Interesanta, jak również telefonicznie pod numerem dla  pionu cywilno-rodzinnego – 77 4438 604 oraz dla  pionu karnego,  wykroczeniowego, wykonawczego – 77 4438 603 lub drogą elektroniczną na adres    e-mail:  ze wskazaniem konkretnego dnia, w którym akta mają być udostępnione.
4.      Na stanowiskach komputerowych pracowników BOI zainstalowana jest aplikacja Recourt służąca do udostępniania nagrań dla stron.
5.      Udostępnienie nagrań odbywa poprzez wypełnienie odpowiedniego  druku przez osoby zainteresowane osobiście w Biurze Obsługi Interesanta, jak również telefonicznie pod numerem dla  pionu cywilno-rodzinnego – 77 4438 604 oraz dla  pionu karnego,  wykroczeniowego, wykonawczego – 77 4438 603 lub drogą elektroniczną na adres   e-mail:  , ze wskazaniem konkretnego dnia, w którym nagranie ma być  udostępnione.
6.      Składając zamówienie, należy podać:
- imię i nazwisko zamawiającego oraz status w sprawie,
- sygnaturę sprawy,
- oznaczenie wydziału,
- nazwiska stron/ uczestników lub nazwę podmiotu – biorących udział w sprawie,
- w przypadku sprawy wielotomowej również numer tomu akt,
- proponowany termin i godzinę przeglądania akt,
- dane kontaktowe.
 

 
 
2011 Copyright by Sąd Rejonowy w Prudniku.   Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.