Rozmiar czcionki:
AAA
Szukaj  
Jesteś tutaj: Start Informacja Publiczna

Informacja Publiczna

Dodano: 2015-07-07 07:42:32             Zmodyfikowano: 2015-07-07 07:46:55
Rejestr zmian
Udostępnianie informacji publicznej
Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2014 Nr 782, z późn. zm.) 

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej można przesłać do Sądu, wybierając jeden z poniższych sposobów:
1.     na adres:
Sąd Rejonowy w Prudniku 
ul. Kościuszki 5 
48-200 Prudnik
2.     złożyć w Biurze Podawczym przy Biurze Obsługi Interesantów (BOI) (na parterze w siedzibie głównej Sądu);  
Zgodnie z ww. ustawą, informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku. 

Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje nie później niż w terminie 14 dni od złożenia wniosku, chyba że:
1.     nie może być udostępniona w tym terminie - wnioskodawca zostaje powiadomiony o powodach opóźnienia i terminie udostępnienia informacji (jednak nie dłuższym niż 2 miesiące od złożenia wniosku)
2.     środki techniczne nie pozwalają na udostępnienie informacji w sposób i w formie określonych we wniosku - wnioskodawca zostaje powiadomiony o braku możliwości udostępnienia jej zgodnie z wnioskiem i otrzymuje informację, w jakiej formie może być ona udostępniona. Jeżeli wnioskodawca w terminie 14 dni od powiadomienia nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w formie wskazanej w powiadomieniu – postępowanie umarza się.
Jeśli udostępnienie informacji wiąże się z dodatkowymi kosztami (np. odpowiedni nośnik lub przekształcenie informacji) można pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

Jeśli przygotowanie odpowiedzi jest związane z koniecznością dokonania przetworzenia informacji, wnioskodawca jest zobowiązany do wykazania szczególnego interesu publicznego, który warunkuje uzyskanie odpowiedzi na wniosek w formie informacji przetworzonej.

Odmowa udostępnienia informacji publicznej.

Odmowa udzielenia informacji następuje w wyniku powołania się na tajemnicę ustawowo chronioną, prawo do prywatności osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie takiej informacji następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Wnioskodawcy, któremu odmówiono prawa dostępu do informacji publicznej ze względu na wyłączenie jej jawności z powołaniem się na ochronę danych osobowych, prawo do prywatności oraz tajemnicę inną niż państwowa, służbowa, skarbowa lub statystyczna – przysługuje odwołanie, na podstawie art.127 § 1 i 2, art.129 § 1 i 2 kpa w zw. z art. 16 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej.
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezesa Sądu Rejonowego w Prudniku w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
 
2011 Copyright by Sąd Rejonowy w Prudniku.   Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.